Privacy statement

Versie 5 februari 2021

Via onze website, onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens heeft Iroko van mij?

Om onze website en diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Organisatienaam
 • Voornaam en achternaam
 • Adres en woonplaatsgegevens (zakelijk)
 • E-mail adres (zakelijk)
 • Telefoonnummer (zakelijk)
 • Geslacht

Waarom heeft Iroko mijn gegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over onze diensten en producten;
 • Om diensten bij u uit te kunnen voeren of af te leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling.

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Nieuwsbrief

Wij bieden een elektronische nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s.

Uw persoonsgegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u helaas de baan niet heeft gekregen. Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrij komen, zal deze termijn een jaar zijn.

ZZP-ers/medewerkers van samenwerkingspartners

Wij verzamelen en verwerken gegevens van ZZP-ers en medewerkers van samenwerkingspartners die wij aanbieden aan onze opdrachtgevers. Deze gegevens verzamelen en verwerken wij ten behoeve van de sollicitatie/offerteprocedure, om de onderlinge relatie te onderhouden en voor de uitvoering van met elkaar overeengekomen dienstverlening en ten behoeve van de facturatie.

Uw persoonsgegevens worden uiterlijk twee maanden na het einde van de sollicitatie/offerteprocedure (wanneer de opdracht niet gegund is) of het einde van de opdracht verwijderd, tenzij wij daarover met u andere afspraken hebben gemaakt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Iroko neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens. Wanneer u uw toestemming intrekt, betekent dit dat wij uw gegevens verwijderen uit al onze systemen.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw gegevens gebeurt nooit.

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:

 • Hosting partijen;
 • Onze accountant;
 • Partij voor de sales.

Zorgt Iroko dat mijn gegevens beschermd zijn?

Iroko heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Iroko zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Op maandelijkse basis wordt onze server voorzien van de laatste Microsoft Security patches en updates;
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
 • Encryptie;
 • Back-ups;
 • Strikt wachtwoordbeleid.

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen

Maakt Iroko gebruik van cookies?

Onze website verzamelt alleen functionele cookies. Wij verzamelen geen statistische / marketing cookies. Onze Google Analytics account- / property instellingen voldoen aan de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarvoor is geen actieve toestemming van de bezoeker nodig. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, ‘gegevens delen’ uitgezet en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van Iroko terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacy rechten?

U heeft de volgende privacy rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);
 • Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Verzoek indienen

Een verzoek kunt u indienen via de onderstaande gegevens.

Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren. Wij verzoeken u daarom om uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat. Tevens dient u in uw verzoek te vermelden op basis van welke grond u het verzoek indient.

Kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik Iroko bereiken?

Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Iroko BV
Leeghwaterstraat 25 2811 DT Reeuwijk

Contactpersoon: Jaco van Velden (jvvelden@iroko.nl)