3 oktober 2022

Definitieve budgetten 2022 en voorlopige budgetten 2023 Participatiewet zijn bekend

Het ministerie van SZW heeft op vrijdag 30 september de definitieve budgetten Participatiewet voor 2022 bekend gemaakt. Ook zijn de voorlopige budgetten voor 2023 bekend gemaakt.

Definitieve budgetten 2022

Wij hebben een overzicht gemaakt van de verschillen tussen de nader voorlopige en definitieve budgetten per gemeente.

Het macrobudget voor uitkeringen Participatiewet is naar beneden bijgesteld op grond van de realisaties in 2021, de  conjunctuurvoorspellingen van het Centraal Planbureau en de loon- en prijsbijstelling. Het deelbudget voor het Bbz is neerwaarts bijgesteld als gevolg van lagere realisaties in 2021. Het definitieve budget voor uitkeringen is € 56,1 miljoen lager dan het nader voorlopige macrobudget, De verdeling van het macrobudget over gemeenten is ongewijzigd, dus de procentuele afname t.o.v. het nader voorlopige budget is voor elke gemeente gelijk. Onderstaande tabel geeft de mutaties voor het deelbudget algemene bijstand.

Deelbudget algemene bijstand € miljoen
Voorlopig budget algemene bijstand 5.632,2
a. Conjunctuur -143,3
b. Realisaties 2021 -140,8
c. Effecten Rijksbeleid 0
d. Loon- en prijsbijstelling 0
Nader voorlopig budget 5.348,5
a. Conjunctuur -69,6
b. Realisaties 2021 -3,4
c. Effecten Rijksbeleid -7,2
d. Loon- en prijsbijstelling 80,8
Definitief budget 5.348,8

Het macrobudget voor loonkostensubsidies (LKS) is ten opzichte van het nader voorlopig budget met € 4,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is het gevolg van een bijstelling van de gemiddelde prijs per loonkostensubsidie. Het volume is niet gewijzigd ten opzichte van het nader voorlopig budget.

Bij enkele  gemeenten is sprake van aanzienlijke verschillen ten opzichte van het nader voorlopig budget (met name Gulpen-Wittem en Midden-Drenthe).

Het overzicht van de definitieve budgetten Participatiewet 2022 en de verschillen met de nader voorlopige budgetten per gemeente vindt u hier.

Voorlopige budgetten 2023

Ook de voorlopige budgetten 2023 zijn bekend gemaakt. Bij de raming van de voorlopige budgetten is nog geen rekening gehouden met de effecten van de verhoging van het wettelijk minimumloon met 10,5 procent per 1 januari 2023.

Het voorlopig macrobudget 2023 Participatiewet is vrijwel gelijk (€ 6,7 miljoen lager) aan het definitief budget 2022. Het voorlopig macrobudget voor uitkeringen is € 65 miljoen lager dan het definitief macrobudget 2022. Het voorlopige macrobudget voor loonkostensubsidies is € 58 miljoen hoger dan het definitief macrobudget 2022.

Bij de vaststelling van het definitieve budget 2023 in september 2023 jaar zal de verhoging van het wettelijk minimumloon in het macrobudget worden verwerkt via de loon- en prijsbijstelling. Het verwachte effect is een toename van het macrobudget van circa € 660 miljoen. Het ministerie van SZW heeft een indicatieve raming gemaakt van het budget per gemeente, wanneer de verhoging van het minimumloon al in het voorlopige macrobudget 2023 zou zijn verwerkt.

Bij de voorlopige budgetten 2023 voor loonkostensubsidie is er vanuit gegaan dat elke gemeente een zelfde toename (18 procent) van het budget ten opzichte van het definitieve budget 2022 zal kennen. Op het moment dat de (voorlopige) realisaties per gemeente in 2022 bekend en verwerkt zijn, treden er herverdeeleffecten op.

Het overzicht van de voorlopige budgetten Participatiewet 2023 en de verschillen met de definitieve budgetten 2022 per gemeente vindt u hier.