7 mei 2024

Nader voorlopige budgetten 2024 Participatiewet zijn bekend

Het ministerie van SZW heeft op maandag 6 mei 2024 de nader voorlopige budgetten Participatiewet voor het jaar 2024 bekend gemaakt. Het gaat om het budget voor de uitkeringen Participatiewet en het budget voor loonkostensubsidies. Iroko heeft per gemeente een overzicht gemaakt van de verschillen tussen het nader voorlopig budget 2024 en het voorlopig budget 2024 en tussen het nader voorlopig budget 2024 en de netto lasten in 2023.

Nader voorlopig budget uitkeringen 2024

Het macrobudget voor uitkeringen Participatiewet is naar beneden bijgesteld door de realisaties in 2023 en de conjunctuurvoorspellingen van het Centraal Planbureau. De realisatie was in 2023 lager dan eerder verwacht en de effecten van de conjunctuur op het aantal bijstandsuitkeringen in 2024 worden positiever geraamd dan bij de voorlopige budgetten.

Het nader voorlopig macrobudget voor uitkeringen is daardoor € 90,7 miljoen lager dan het voorlopig budget. De belangrijkste aanpassing is het macrobudget voor de algemene bijstand. Dit budget is met € 55,4 miljoen verlaagd ten opzichte van het voorlopige budget 2024. Daarnaast is het macrobudget voor de BBZ met bijna € 22 miljoen verlaagd, door zowel lagere volume- als prijsrealisaties in 2023.

Onderstaande tabel vat de veranderingen voor het deelbudget algemene bijstand samen.

De verdeling van het macrobudget over gemeenten is niet gewijzigd. Daardoor is de procentuele afname ten opzichte van het nader voorlopig budget voor elke gemeente gelijk, namelijk -1,4 procent.

Het nader voorlopig macrobudget uitkeringen 2024 t.o.v. de netto lasten in 2023

Het nader voorlopig macrobudget is bijna € 161 miljoen hoger dan de netto uitkeringslasten in 2023 (gebaseerd op het Beeld van de Uitvoering). Dat is een voordelig verschil van 2,6 procent. Hier bestaan aanzienlijke verschillen tussen gemeenten. Voor 79 gemeenten is het nader voorlopig budget 2024 meer dan 10 procent hoger dan de netto lasten in 2023. Aan de andere kant is voor 40 gemeenten het nader voorlopig budget 2024 meer dan 5 procent lager dan de netto uitkeringslasten in 2023.

Het overzicht per gemeente van het nader voorlopig budget voor uitkeringen Participatiewet 2024 en de verschillen met het voorlopig budget 2024 en met de netto uitkeringslasten in 2023 vindt u hier.

Nader voorlopig budget loonkostensubsidies 2024

Het macrobudget voor loonkostensubsidies (LKS) is ten opzichte van het voorlopig budget met € 31 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is vooral het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de gerealiseerde prijs per loonkostensubsidie in 2023. Het gerealiseerde volume in 2023 is juist naar boven bijgesteld.

Bij een aantal gemeenten is sprake van grote verschillen ten opzichte van het voorlopig budget. De oorzaak hiervan is dat het nader voorlopig budget is gebaseerd op de realisaties in 2023 (Beeld van de Uitvoering) en het voorlopig budget nog gebaseerd was op het definitieve budget 2023 en een groeipercentage. Voor 27 gemeenten is het nader voorlopig budget voor loonkostensubsidies meer dan 10 procent hoger dan het voorlopig budget. Voor 130 gemeenten is het voorlopig budget voor loonkostensubsidies meer dan 10 procent lager dan het voorlopig budget. Voor deze gemeenten was de realisatie in 2023 (volgens het Beeld van de Uitvoering) aanzienlijk lager dan het budget voor loonkostensubsidies in 2023.

Het nader voorlopig budget loonkostensubsidies 2024 is voor elke gemeente 22 procent hoger dan de netto lasten in 2023. Het definitief budget voor 2024 zal worden gebaseerd op de definitieve realisatiecijfers 2023 (SiSa). Dit leidt mogelijk voor een aantal gemeenten nog tot aanpassingen van het budget.

Het overzicht per gemeente van het nader voorlopig budget voor loonkostensubsidies Participatiewet 2024 en de verschillen met het voorlopig budget 2024 en met de netto uitgaven in 2022 vindt u hier.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Nes.