Macrobudget Wsw verhoogd

30 mei 2020

Macrobudget Wsw met 3,38% verhoogd

Het macrobudget Wsw is in de meicirculaire 2020 met 3,38% verhoogd vanwege de loonprijsontwikkeling (LPO). Onderstaande tabel heeft het verhoogde macrobudget Wsw en het macrobudget in de septembercirculaire 2019.

Macrobudget Wsw

De afspraak tussen werkgevers en vakbonden tot en met 2019 was dat de LPO werd ingezet voor de verhoging van de CAO-lonen van de SW-medewerkers. Ook in het principe akkoord over de CAO 2020 is deze afspraak gemaakt.

Uitstroom SW-medewerkers is in 2019 hoger geweest dan vorig jaar aangenomen in het verdeelmodel

Het verdeelmodel voor het Wsw-budget ging vorig jaar uit van 71.546 arbeidsjaren Wsw in 2019. Uit de meicirculaire 2020 blijkt dat de realisatie in 2019 ruim 1% lager is, namelijk 70.737 arbeidsjaren.

Arbeidsjaren Wsw

Het Rijk gaat nu, mede door lagere realisatie in 2019, uit van minder Wsw-plekken in 2020 – 2024 dan in de meicirculaire 2019

Door de lager realisatie wordt het aantal Wsw-arbeidsjaren in de jaren 2020 – 2024 nu ook lager geraamd dan in de meicirculaire 2019. Dit wordt versterkt doordat met name in de jaren 2020, 2021 en 2022 wordt uitgegaan van een procentueel hogere uitstroom van SW-medewerkers dan vorig jaar in de meicirculaire. De uitstroompercentages voor de jaren 2020, 2021 en 2022 lijken nu reëler dan de percentages die in de meicirculaire 2019 werden gehanteerd. Onderstaande tabel laat de actuele verwachtingen voor het landelijke aantal arbeidsjaren Wsw zien (meicirculaire 2020) en vergelijkt deze met de verwachting van vorig jaar (meicirculaire 2019).

Raming arbeidsjaren Wsw

Daardoor neemt het beschikbare Wsw-budget per Wsw-arbeidsjaar toe

Het macrobudget Wsw is verhoogd op grond van de LPO. Hierdoor neemt het budget per Wsw-arbeidsjaar met 3,38 procent toe. Het effect in 2020 is 883 euro per Wsw-arbeidsjaar en dit loopt op tot iets meer dan 950 euro per arbeidsjaar in 2024. Zie hiervoor de één na laatste regel in onderstaande tabel. Deze verhoging wordt echter (vrijwel) geheel ingezet voor de verhoging van de lonen in 2020.

Doordat het Rijk de komende jaren uitgaat van minder Wsw-plekken dan vorig jaar werd aangenomen, neemt het Wsw-budget per Wsw-arbeidsjaar ook in reële termen toe t.o.v. de septembercirculaire 2019. De laatste regel van de onderstaande tabel laat dat zien. Dit effect is in 2020 ruim 840 euro per arbeidsjaar, loopt in 2021 en 2022 sterk op om uit te komen op ruim 1.640 euro in 2024.

Wsw-budget per arbeidsjaar

Verder is afgelopen week bekend geworden dat het Rijk gemeenten extra financiële steun (90 miljoen euro voor de periode 1 maart – 1 juni 2020) geeft voor de sociale werkvoorziening in verband met de coronacrisis.

Meer informatie

Heeft u vragen? Wilt u nadere informatie over de gevolgen voor uw gemeente of SW-organisatie? Neem contact op met Peter van Nes, pvnes@iroko.nl of 06 – 20114244.