26 mei 2023

Hoe Joost zichzelf overbodig maakt als transitiemanager Jeugd en Wmo

Joost Clarenbeek is namens Iroko transitiemanager Jeugd en Wmo bij de gemeente Roosendaal. Een opdracht van elf maanden waarin Joost, terwijl hij de basis op orde houdt, werkt aan de vorming van autonomere groepen. “Ons doel is slagvaardiger en effectiever werken aan de uitvoering van de Wmo en Jeugd door in kleinere eenheden te werken, mensen meer regie op hun werk te geven en het werkplezier te verbeteren.”

Versterking van de uitvoering bij gemeenten is hard nodig. We leven in een tijd waarin gemeenten veel verantwoordelijkheden dragen. In Roosendaal gaan we uit van samenredzaamheid. Tegelijkertijd zijn mensen en middelen schaars. Hoe kun je professionals zo goed mogelijk toerusten om hun werk te doen? De gemeente Roosendaal gelooft dat meer verantwoordelijkheid leidt tot meer motivatie en werkplezier bij medewerkers en betere resultaten voor de inwoners.

Regelruimte

Joost licht toe: “Een belangrijke succesfactor is mensen regelmogelijkheden geven, dus de ruimte geven om zelf besluiten te nemen en ‘buiten de lijntjes te kleuren’ als situaties hierom vragen. Een tweede is: vertrouwen geven. Vertrouwen in de initiatieven van mensen en hun vermogen om problemen op te lossen. Een derde: blijven leren en ontwikkelen. Als medewerker, als groep en als organisatie. Ook mijn eigen overtuiging is dat mensen graag verantwoordelijkheid willen nemen.”

Platte organisatie

Daarom is de gemeente Roosendaal enkele jaren terug gestart om stap voor stap steeds meer groepen autonomer te laten werken. De groepen werken direct onder de directie. Er zijn geen teamleiders of afdelingsmanagers meer. Verbinding, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid zijn de leidende principes. Ondersteuning is beschikbaar vanuit onder andere ‘groepsontwikkelaars’, ‘programmaregisseurs’ en HR. “De professionals in de uitvoering van de Wmo en de Backoffice Jeugd & Wmo zitten nu middenin de ontwikkeling om ook autonomer te gaan werken en dat doen ze stap voor stap”, zegt Joost.

Inregelen

Dus is één van zijn opdrachten, als transitiemanager Jeugd en Wmo, het verder inregelen van het autonomer werken bij Wmo en de Backoffice. Daarnaast is Joost mede verantwoordelijk voor de verbetering van de samenwerking met Inwonersondersteuning Roosendaal, het brede loket voor inwoners. Want normaliseren of ‘kantelen’ van de dienstverlening naar het voorliggend veld is ook voor Roosendaal een speerpunt. Dit heeft grote invloed op processen en eisen die aan professionals worden gesteld. In het kader van autonomer werken zijn tal van vraagstukken de afgelopen maanden de revue gepasseerd. “Hoe krijgen en houden we de personele bezetting op orde, ook in geval van ziekte of uitval? Hoe blijven we leren en ontwikkelen? Hoe geven we feedback? Welke overlegvormen hebben we nodig? Wat zijn de resultaten waar we voor gaan als groep? Hoe organiseren we samenwerking en communicatie met andere groepen zoals Beleid, Werkplein, Informatiebeleid?”, aldus Joost.

Twee autonomere groepen

In april is de directie akkoord gegaan met het voorstel van Joost. Op hoofdlijnen: de uitvoering van de Wmo in Roosendaal gebeurt voortaan in twee autonomer werkende groepen. De basis voor de indeling zijn de gebiedsnetwerken (‘wijken’), die aansluiten bij de behoefte van inwoners én de vertrouwde situatie voor de medewerkers. De groepen worden ondersteund door kwaliteitsmedewerkers Wmo en Jeugd. Deze medewerkers functioneren vanuit de groep Backoffice. “Tot en met september nemen we de tijd om deze organisatie te realiseren. In september heb ik mijn functie dan hopelijk overbodig gemaakt!“

Meer informatie over werken in autonome teams, Wmo of Jeugdzorg? Neem contact op met Joost Clarenbeek.