3 juni 2022

Meicirculaire: hogere bijdrage per Wsw-medewerker

De Meicirculaire van het Rijk is weer uit. Daaruit komt naar voren dat het Rijk de uitstroom van het aantal Wsw-medewerkers hoger inschat dan voorheen. Financieel betekent dat dat er per Wsw-medewerker de komende jaren een hogere rijksbijdrage beschikbaar is. Voor sociale werkbedrijven heeft dit een gunstig effect op het subsidieresultaat (het verschil tussen de loonkosten van de Wsw-medewerkers en de rijksbijdrage). Voor gemeenten heeft het een gunstig effect op de gemeentelijke bijdrage aan het sociaal ontwikkelbedrijf.

Meer informatie en een verdiepende analyse is te vinden in deze notitie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Nes. Dat kan ook wanneer u nadere informatie zou willen over de gevolgen voor uw gemeente of sociaal werkbedrijf.