5 mei 2023

Nader voorlopige budgetten 2023 Participatiewet zijn bekend

Het ministerie van SZW heeft op woensdag 3 mei 2023 de nader voorlopige budgetten Participatiewet voor 2023 bekend gemaakt. Het gaat om het budget voor de uitkeringen Participatiewet en het budget voor loonkostensubsidies. Iroko heeft per gemeente een overzicht gemaakt van de verschillen tussen het nader voorlopig budget 2023 en het voorlopig budget 2023 en tussen het nader voorlopig budget 2023 en de netto uitgaven in 2022.

Nader voorlopig budget uitkeringen 2023

Het macrobudget voor uitkeringen Participatiewet is naar beneden bijgesteld op grond van de realisaties in 2022 en de conjunctuurvoorspellingen van het Centraal Planbureau. Het nader voorlopig macrobudget voor uitkeringen is € 38,3 miljoen lager dan het voorlopig budget. De belangrijkste aanpassing betreft het macrobudget voor de IOAW. Dit budget is met € 24,8 miljoen verlaagd ten opzichte van het voorlopige budget 2023. De oorzaken zijn een lagere realisatie in 2022 en een lagere verwachte doorstroom vanuit de WW.  Onderstaande tabel geeft de mutaties voor het deelbudget algemene bijstand.

Deelbudget algemene bijstand € miljoen
Voorlopig budget algemene bijstand 5.320,7
a.      Conjunctuur 26,8
b.      Realisaties 2021 -37,6
c.      Effecten Rijksbeleid 0
d.      Loon- en prijsbijstelling 0
Nader voorlopig budget 5.310,0

 

De verdeling van het macrobudget over gemeenten is ongewijzigd t.o.v. het voorlopig budget. Daardoor is de procentuele afname t.o.v. het nader voorlopig budget voor elke gemeente gelijk, namelijk -0,7 procent. Het nader voorlopig macrobudget is ruim € 104 miljoen lager dan de netto uitkeringslasten in 2022 (gebaseerd op het Beeld van de Uitvoering). Dat is een afname van 1,8 procent. Hier bestaan wel aanzienlijke verschillen tussen gemeenten.

Het overzicht per gemeente van het nader voorlopig budget voor uitkeringen Participatiewet 2023 en de verschillen met het voorlopig budget 2023 en met de netto uitkeringslasten in 2022 vindt u hier.

Nader voorlopig budget loonkostensubsidies 2023

Het macrobudget voor loonkostensubsidies (LKS) is ten opzichte van het voorlopig budget met €11,1 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van een neerwaartse bijstelling van het gerealiseerde volume in 2022. Bij een aantal gemeenten is sprake van grote verschillen ten opzichte van het voorlopig budget. De oorzaak hiervan is dat het nader voorlopig budget is gebaseerd op de gerealiseerde volumes in 2022 (Beeld van de Uitvoering) en het voorlopig budget nog gebaseerd was op realisaties in het jaar 2021. Het definitief budget voor 2023 zal worden gebaseerd op de definitieve realisatiecijfers 2022 (SiSa). Dit leidt mogelijk voor een aantal gemeenten nog tot aanpassingen. Het nader voorlopig budget is voor elke gemeente 19 procent hoger dan de netto lasten in 2022.

Het overzicht per gemeente van het nader voorlopig budget voor loonkostensubsidies Participatiewet 2023 en de verschillen met het voorlopig budget 2023 en met de netto uitgaven in 2022 vindt u hier.

Nog geen rekening gehouden met het effect van verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Bij de bepaling van de nader voorlopige budgetten is nog geen rekening gehouden met de verhoging van het WML per 1 januari jongstleden. Dat gebeurt bij de vaststelling van de definitieve budgetten 2023 in het najaar. Het ministerie van SZW heeft wel een indicatie gegeven van het nader voorlopig budget met inbegrip van het effect van de WML-verhoging. Inclusief het effect van de WML-verhoging op het macro budget is het nader voorlopig budget voor elke gemeente zo’n 10,7 procent hoger.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Nes. Dat kan ook wanneer u nadere informatie zou willen over de gevolgen voor uw gemeente.