Meicirculaire: macrobudget Wsw met 2,11% verhoogd

2 juni 2021

Meicirculaire: macrobudget Wsw met 2,11% verhoogd

Het Rijk heeft de Meicirculaire 2021 gepubliceerd. In dit artikel gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen in het Wsw-budget en de andere budgetten voor de doelgroep met een arbeidsbeperking.

Macrobudget Wsw met 2,11% verhoogd

Het macrobudget Wsw is in de meicirculaire 2021 met 2,11% verhoogd vanwege de loonprijsontwikkeling (LPO). Onderstaande tabel geeft het verhoogde macrobudget Wsw en het macrobudget in de septembercirculaire 2020.

De afspraak tussen werkgevers en vakbonden tot en met 2020 was dat de LPO werd ingezet voor de verhoging van de CAO-lonen van de SW-medewerkers. Ook in het onderhandelaarsakkoord over de CAO 2021 – 2025 is deze afspraak gemaakt.

Uitstroom SW-medewerkers is in 2020 iets hoger geweest dan vorig jaar aangenomen in het verdeelmodel

Het verdeelmodel voor het Wsw-budget ging vorig jaar uit van 66.722 arbeidsjaren Wsw in 2020. Uit de meicirculaire 2021 blijkt dat de realisatie in 2020 ruim 0,7% lager is, namelijk 66.254 arbeidsjaren. Het aantal arbeidsjaren Wsw is afgenomen van 70.737 in 2019 naar 66.254 in 2020. Een afname van meer dan 6,3%.

Verwachte aantal Wsw-plekken in 2021 – 2025 neerwaarts bijgesteld

Door de lagere realisatie wordt het aantal Wsw-arbeidsjaren in de jaren 2021 – 2025 nu ook lager geraamd dan in de meicirculaire 2020. De lagere realisatie 2020 is de enige verklaring hiervoor. De verwachte uitstroom van Wsw-medewerkers in de jaren 2021 – 2025 is procentueel gezien nagenoeg gelijk aan vorig jaar in de meicirculaire 2020.

De volgende tabel laat de actuele verwachtingen voor het landelijke aantal arbeidsjaren Wsw zien (meicirculaire 2021) en vergelijkt deze met de verwachting van vorig jaar (meicirculaire 2020). Voor het jaar 2021 wordt het aantal arbeidsjaren nu bijna 0,6% lager geraamd dan in de meicirculaire 2020. Het verschil neemt wel iets af met de jaren.

Daardoor neemt het beschikbare Wsw-budget per Wsw-arbeidsjaar toe

Het macrobudget Wsw is verhoogd op grond van de LPO. Hierdoor neemt het budget per Wsw-arbeidsjaar met 2,11 procent toe. Het effect in 2021 is 590 euro per Wsw-arbeidsjaar en dit loopt op tot 637 euro per arbeidsjaar in 2025. Zie hiervoor de één na laatste regel in onderstaande tabel. Deze verhoging wordt echter hoogst waarschijnlijk volledig ingezet voor de verhoging van de CAO-lonen in 2021.

Doordat het Rijk de komende jaren uitgaat van iets minder Wsw-plekken dan vorig jaar werd aangenomen, neemt het Wsw-budget per Wsw-arbeidsjaar ook in reële termen iets toe ten opzichte van de septembercirculaire 2020. De laatste regel van de onderstaande tabel laat dat zien. Dit effect is in 2021 166 euro per arbeidsjaar en dit neemt in de loop van de jaren iets af tot 128 euro per arbeidsjaar in 2025. Al met al verschilt het beeld in reële termen niet wezenlijk met het beeld vanuit de mei- en septembercirculaire 2020.

Landelijke ontwikkeling deelbudget nieuw Wajong en nieuw begeleiding

De macrobudgetten voor nieuw Wajong (overheveling van re-integratiemiddelen van het UWV naar gemeenten vanwege de strengere toelatingseisen in de Wajong) en nieuw begeleiding (budget voor de begeleidingskosten nieuw beschut medewerkers en mensen die een banenafspraakbaan hebben) zijn met 1,82% verhoogd ten opzichte van de meicirculaire 2020.

Meer informatie

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Peter van Nes. Dat kan ook wanneer u nadere informatie zou willen over de gevolgen voor uw gemeente of Sociaal Werkbedrijf.