Inclusie

Samenwerken aan diversiteit, inclusie en meedoen

De adviseurs van Iroko ondersteunen gemeenten bij maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein. Diversiteit, inclusie en meedoen in de samenleving staan daarin centraal. Hieronder een selectie van recente opdrachten.

Werkplan 2021-2022 Regenbooggemeente – Gemeente Hoeksche Waard

Hoeksche Waard is sinds 2019 regenbooggemeente. Iroko ondersteunt de gemeente om in overleg met partners te komen van een werkplan regenbooggemeente voor 2021 en 2022.

Projectleider / Beleidsadviseur Meedoen naar Vermogen – Gemeente Nieuwegein

De projectleider van Iroko ondersteunt de gemeente Nieuwegein bij de ontwikkeling van een lokaal werkleerbedrijf en het lokale werkteam. In het lokale werkteam vindt uitvoering plaats van Participatiewet, Wsw en arbeidsmatige dagbesteding. Het lokale werkteam is onderdeel van de afdeling Uitvoering Sociaal Domein.

Programmamanager Inclusieve arbeidsmarkt – Gemeente Hoeksche Waard

Realiseren van versnelling in de inclusieve opgave van de gemeente Hoeksche Waard op het terrein van de arbeidsmarkt. Onder het programma vallen onder andere projecten gericht op een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren, versterking van de rol van de gemeente Hoeksche Waard als voorbeeld(werkgever) en motor op de inclusieve arbeidsmarkt, verdere ontschotting van de participatieketen, het versterken van het partnerschap met werkgevers en doorontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie.

Switchen in de keten: pilotproject Verbinding (beschut) werk – arbeidsmatige dagbesteding – Werk en Inkomen Hoeksche Waard

Realisatie van een integrale participatieketen, samen met partners, met name in de verbinding tussen arbeidsmatige dagbesteding en (beschut) werk. Naast een breder beleidsmatig spoor, omvat het project een pilot waarin het instrumentarium van WMO en de Participatiewet ontschot wordt ingezet om participatie van cliënten te bevorderen.

Ondersteuning programma Gemeenten van de Toekomst – ministerie van BZK

Ondersteuning van het programma ‘Gemeenten van de toekomst’ op het terrein van de financiële gevolgen van de decentralisaties voor gemeenten.

Vergelijking uitvoering sociaal domein – gemeenten Huizen en Bussum

Analyse/Vergelijking van de uitvoeringsorganisaties Wmo en Werk en Inkomen van de gemeenten Huizen en Bussum.

Projectleiding ontwikkeling uitvoering Social Return – Gemeente Den Haag

IROKO heeft bij de gemeente Den Haag de opdracht Social Return (SR) te vergroten en te verstevigen en daarbij de werkgever als partner te betrekken. Het Werkgeversservicepunt Den Haag heeft een SR-team van 17 personen uit verschillende diensten samengesteld om op projectbasis te kijken hoe SR vanuit hun expertise ondersteund en verbeterd kan worden.