Inclusie

Samenwerken aan diversiteit, inclusie en meedoen

De adviseurs van Iroko ondersteunen gemeenten bij maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein. Diversiteit, inclusie en meedoen in de samenleving staan daarin centraal. Hieronder een selectie van recente opdrachten.

Organisatieadvies – Gemeente Noordwijk

’Robuust organiseren’ is één van de strategische doelen van de gemeente. Iroko adviseert over enkele processen binnen het sociaal domein die momenteel niet aan dat criterium voldoen, bijvoorbeeld als gevolg van kwetsbaarheid of omdat het werk is dat niet past binnen de gemeente.

Transitiemanager Sociaal Domein – Gemeente Roosendaal

Begeleiden van de transitie van de uitvoerende teams (Jeugd en Wmo) in het sociaal domein voor de Gemeente Roosendaal.

Doorontwikkeling Regionaal Bureau Leren West-Brabant – RBL West-Brabant

Programmamanagement voor de doorontwikkeling van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant, een samenwerkingsorganisatie van 16 West Brabantse gemeenten voor de uitvoering van leerplicht en het voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Switchen in de keten: Vereenvoudiging overgang Dagbesteding – (Beschut) werk – Gemeente Hoeksche Waard

Uitwerking van de aangepaste dienstverlening van HWwerkt! en Team Wmo om de inzet van arbeidsmatige dagbesteding als opstap naar re-integratie en (beschut) werk mogelijk te maken.

Werkplan 2021-2022 Regenbooggemeente – Gemeente Hoeksche Waard

Hoeksche Waard is sinds 2019 regenbooggemeente. Iroko ondersteunt de gemeente om in overleg met partners te komen van een werkplan regenbooggemeente voor 2021 en 2022.

Projectleider / Beleidsadviseur Meedoen naar Vermogen – Gemeente Nieuwegein

De projectleider van Iroko ondersteunt de gemeente Nieuwegein bij de ontwikkeling van een lokaal werkleerbedrijf en het lokale werkteam. In het lokale werkteam vindt uitvoering plaats van Participatiewet, Wsw en arbeidsmatige dagbesteding. Het lokale werkteam is onderdeel van de afdeling Uitvoering Sociaal Domein.

Programmamanager Inclusieve arbeidsmarkt – Gemeente Hoeksche Waard

Realiseren van versnelling in de inclusieve opgave van de gemeente Hoeksche Waard op het terrein van de arbeidsmarkt. Onder het programma vallen onder andere projecten gericht op een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren, versterking van de rol van de gemeente Hoeksche Waard als voorbeeld(werkgever) en motor op de inclusieve arbeidsmarkt, verdere ontschotting van de participatieketen, het versterken van het partnerschap met werkgevers en doorontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie.

Switchen in de keten: pilotproject Verbinding (beschut) werk – arbeidsmatige dagbesteding – Werk en Inkomen Hoeksche Waard

Realisatie van een integrale participatieketen, samen met partners, met name in de verbinding tussen arbeidsmatige dagbesteding en (beschut) werk. Naast een breder beleidsmatig spoor, omvat het project een pilot waarin het instrumentarium van WMO en de Participatiewet ontschot wordt ingezet om participatie van cliënten te bevorderen.

Ondersteuning programma Gemeenten van de Toekomst – ministerie van BZK

Ondersteuning van het programma ‘Gemeenten van de toekomst’ op het terrein van de financiële gevolgen van de decentralisaties voor gemeenten.

Vergelijking uitvoering sociaal domein – gemeenten Huizen en Bussum

Analyse/Vergelijking van de uitvoeringsorganisaties Wmo en Werk en Inkomen van de gemeenten Huizen en Bussum.

Ontwikkeling uitvoering Social Return – Gemeente Den Haag

Projectleiding van de versterking van de uitvoering van Social Return (SR) bij het Werkgeversservicepunt Den Haag.