Iroko en SEOR geven inzicht in de effectiviteit van re-integratie

Versterking uitvoering Participatie en Wet sociale werkvoorziening

Iroko heeft veel ervaring met de ondersteuning van gemeenten en regio’s bij de ontwikkeling van nieuwe uitvoeringsmodellen voor de Wsw en Participatie. Op deze pagina vindt u een selectie van projecten die Iroko op dit gebied uitvoert.

Onderzoek Beschut Werk – gemeenten De Fryske Marren, Harlingen, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke

Onderzoek naar de achtergrond van het hoge aantal indicaties Beschut Werk bij deze gemeenten in verhouding tot de taakstelling vanuit het Rijk en de mogelijkheden voor deze gemeenten om hiermee om te gaan.

Advies Wsw en Beschut Werk – Gemeente Oldenzaal

Advisering van de gemeente Oldenzaal over een aantal te maken keuzes in de uitvoering van de Wsw en Beschut werken.

Interimmanager Productie en Dienstverlening – Patijnenburg

Iroko heeft voor Patijnenburg een interimmanager Productie en Dienstverlening  gevonden.

Strategisch advies – Dethon

Analyse van personele ontwikkelingen in de doelgroep en financiële analyse. Toegespitst op de diverse onderdelen van Dethon. Moet de basis vormen voor het denken over de toekomststrategie vanwege de doorgaande uitstroom van Wsw-medewerkers.

Ondersteuning directie bij uitwerking Plan Toekomst Patijnenburg – Patijnenburg

Iroko ondersteunt de directie en management bij de uitwerking van het strategisch plan voor de toekomst van sociaal ontwikkelbedrijf Patijnenburg.

Begeleiding opheffing IWGM en implementatie nieuw uitvoeringsmodel INTOS – GR IWGM

Begeleiding van de opheffing van de intergemeentelijke werkvoorziening Gennep en Mook en Middelaar (IWGM) en de inrichting van het nieuwe uitvoeringsmodel, waarin de gemeente Gennep de volledige verantwoordelijkheid krijgt voor de uitvoeringsorganisatie INTOS.

Scenario onderzoek  uitvoering Participatiewet en Wsw – Gemeente Gennep

Uitwerking van scenario’s voor de uitvoering van de Participatiewet en Wsw voor de gemeente Gennep.

Programmamanager verbetering sturing en samenwerking – Provalu

Iroko levert een projectleider voor het verbeteren van processen en informatievoorziening bij Provalu. In opdracht van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Advies ontwikkeling detacheringsfaciliteit – Werk en Inkomen Lekstroom

Onderzoek naar verschillende mogelijkheden voor het inrichten van een detacheringsfaciliteit voor Werk en Inkomen Lekstroom. Na het onderzoek begeleidt Iroko de implementatie.

Implementatietraject verbetering begeleiding Wsw – Werk en Inkomen Lekstroom

Project om verbeteringen aan te brengen in de uitvoering van de Wsw in de Lekstroom.

Advies en implementatie wijzigingen Stichtse Vecht – Gemeente Stichtse Vecht

Iroko adviseert, begeleidt en ondersteunt de gemeente Stichtse Vecht bij wijzigingen in de uitvoering van de Wsw, waaronder het verplaatsen van de uitvoering van de werkgeverstaken naar Kansis en het opstellen van mandaten en dienstverleningsovereenkomsten. Onderdeel van de opdracht is ook advisering in het kader van beschut werk: hoe om te gaan met mogelijke wachtlijst?

Projectleiding verplaatsing werkgeverstaken Wsw – Gemeente De Ronde Venen

Iroko adviseert, begeleidt en ondersteunt de gemeente De Ronde Venen bij wijzigingen in de uitvoering van de Wsw, waaronder het verplaatsen van de uitvoering van de werkgeverstaken naar Kansis en het opstellen van mandaten en dienstverleningsovereenkomsten.

Implementatie Participatiebedrijf Spaarne Werkt – Gemeenten GR Paswerk

Projectleiding voor de inrichting van het participatiebedrijf Spaarne Werkt voor de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal.

Analyse voorstel uitvoering Sociale Werkvoorziening – MGR Sociaal Domein Midden-Gelderland

Beoordeling van het voorstel van arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening voor de 9 gemeenten in de regio Midden-Gelderland in de periode 2023-2025.

Verkenning Doorontwikkeling HWwerkt! – Gemeente Hoeksche Waard

Verkenning naar de ontwikkelrichting van HWwerkt! als uitvoeringsorganisatie passend bij de inclusieve arbeidsmarkt.

Uitwerking ontwerp Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland – Gemeente Haarlem

Onderzoek naar de haalbaarheid van de vorming van een Participatiebedrijf voor de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede.

Lokale uitvoering Wsw – Gemeente Almelo

Projectleiding voor de inrichting van de lokale uitvoering Wsw gemeente Almelo in samenhang met de uitvoering van de werkkant van de Participatiewet.

Second opinion businesscase uitvoeringsmodel Participatiewet

Second opinion op de businesscase voor een nieuw uitvoeringsmodel van Participatiewet in opdracht van het DT van een 100.000-plus gemeente.

Second opinion Transitieplan SW-organisatie – Middelgrote gemeente

Uitvoeren van een toetsing van een door een SW-organisatie opgesteld transitieplan in opdracht van de betrokken gemeenten. Toetsing van het plan zowel op inhoud van de voorgestelde maatregelen als op de geraamde financiële effecten van de maatregelen.

Scenario’s uitvoering Sociale Werkvoorziening en Beschut Nieuw – Regio Noord-Holland

Onderzoek in opdracht van een groep Noord-Hollandse gemeenten van scenario’s voor de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening en Beschut Nieuw.

Scenario’s voor de uitvoering Participatiewet – Regio Friesland-West

Ontwikkeling van scenario’s voor de uitvoering van de Participatiewet voor een groep gemeenten in Friesland die regionaal samenwerken voor de Wsw en re-integratie.

Kwartiermaker Uitvoering Wsw – Gemeente Nieuwegein

Kwartiermaken van de uitvoering van de Wsw voor de gemeente Nieuwegein. De kwartiermaker is vanuit de gemeente verantwoordelijk voor de voorbereiding en implementatie van gemaakte keuzes voor de lokale uitvoering van de Wsw nadat was besloten dat het regionale SW-bedrijf in zijn huidige vorm op zou houden te bestaan.

Onderzoek vormgeving en structuur regionale arbeidsmarktbeleid regio Parkstad

Onderzoek in opdracht van de regio Parkstad Limburg. Onderzocht is welke stappen er in de periode 2014-2018 zijn gezet rond de uitvoering van de Wsw en de Participatiewet in de regio en welke belangrijke keuzes in de komende bestuursperiode voor liggen.

Kwartiermaker Participatiebedrijf – Gemeente Ede

Iroko levert kwartiermaker voor het Participatiebedrijf van de gemeente Ede. Binnen het Participatiebedrijf wordt het werkdeel van de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening uitgevoerd. Op 1 januari 2018 is het Participatiebedrijf in Ede gestart onder de naam Werkkracht.

Onderzoek juridische en financiële consequenties van overgang naar een centrumgemeente-model – DSW Rijswijk e.o.

Onderzoek in opdracht van het bestuur van DSW Rijswijk e.o. naar de juridische en financiële consequenties van een eventuele keuze tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling DSW Rijswijk e.o. als opmaat voor de uitvoering van de Wsw in een Werkbedrijf van de gemeente Zoetermeer. Het onderzoeksrapport bevat een overzicht van de te nemen juridische stappen om de gemeenschappelijke regeling op te heffen en een inschatting van de kosten die een opheffing met zich mee zou brengen.

Verkenning toekomstscenario’s arbeidsparticipatie voor inwoners met en arbeidsbeperking – DSW Rijswijk e.o.

Verkenning in opdracht van het Dagelijks Bestuur van DSW Rijswijk e.o. naar toekomstscenario’s voor de arbeidsparticipatie van inwoners met een arbeidsbeperking. In het rapport zijn vier scenario’s uitgewerkt en van een financiële onderbouwing voorzien. Ook is een analyse van de uitvoeringsorganisatie DSW gemaakt.

Ondersteuning Financieel spoor Werkbedrijf – Gemeente Alphen aan den Rijn

Ondersteuning en advisering van de gemeente Alphen aan den Rijn bij de uitwerking van het financieel spoor van de vorming van het lokale Werkbedrijf. In nauwe samenwerking met financiële adviseurs, beleidsadviseurs en leidinggevenden van de gemeenten, is een indicatieve begroting voor het Werkbedrijf opgesteld inclusief effectieve interventies op het terrein van re-integratie.

Voorzitter werkgroep Financiën en Begroting Leerwerkbedrijf – Gemeente Emmen

De gemeente Emmen heeft vanaf de zomer van 2016 gewerkt aan het maken van een bedrijfsplan voor het Leerwerkbedrijf. Iroko levert in dit proces de voorzitter/trekker van de werkgroep Financiën en Begroting.

Evaluatie uitvoering Wsw – Gemeente Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal voert sinds medio 2014 de Wsw zelfstandig uit. In opdracht van de gemeente Oldenzaal heeft IROKO een externe evaluatie uitgevoerd van de uitvoering van de Wsw door de gemeente.

Evaluatie Stichting Dalfsen Werkt – Gemeente Dalfsen

De gemeente Dalfsen voert de Wsw sinds 1 januari 2015 zelfstandig uit. Dit gebeurt via de Stichting Dalfsen Werkt (SDW). Via de SDW worden ook (delen van) re-integratietrajecten uitgevoerd. De gemeente Dalfsen heeft Iroko gevraagd een evaluatie van de SDW uit te voeren.

Interim-manager productieonderdeel – Impact Kampen

Interim-management met als opdracht het productieonderdeel om te vormen naar leerwerkbedrijf.

Interim-manager Presikhaaf Schoolmeubelen – Presikhaaf Bedrijven

Interim-management met als resultaat opbrengstverbetering en overname van het bedrijfsonderdeel door Koninklijke Ahrend NV.

Kwartiermaker en interim re-integratie onderdeel van een Werkbedrijf – Gemeente Maassluis

Ontwikkelen en inrichten van de re-integratie afdeling binnen het Werkbedrijf Dukdalf. Interim-management in de eerste periode.